Realizacja 3 spotów

I.ZAMAWIAJĄCY

Fundacja POLSKA ZIEMIA

ADRES: uL. Kolejowa 45 lok.135; 01-210 Warszawa

KRS 0000500475; NIP 525-25-81-967; REGON 147134206

Dane kontaktowe:

Tel: +48 795-707-700

e-mail: kontakt@polskaziemia.pl

adres strony: www.polskaziemia.pl

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Realizacja trzech spotów o długości 30sek.-2min.

2.     Rodzaj zamówienia: usługa

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie jest realizowane w związku z kampanią informacyjno- edukacyjną „ Poślij smoga do pieca”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiot dotyczy realizacji trzech spotów o długości 30sek.- 2 min. każdy.

Zamówienie powinno zawierać:

Preprodukcję:

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do produkcji spotów,
 • research i casting aktorów,
 • wybranie i przygotowanie miejsca planu zdjęciowego,
 • przygotowanie miejsca planu zdjęciowego,
 • przygotowanie scenariusza pod kątem ujęć do planu zdjęciowego

Produkcję

 • reżyseria
 • kierowanie produkcją
 • asysta planu
 • gra aktorska
 • scenografia
 • przygotowanie kostiumów
 • charakteryzacja
 • przygotowanie studia nagraniowego z oprawą dźwiękową
 • praca aktorów
 • catering na planie
 • transport

Postprodukcję:

 • nagranie lektora
 • prawa autorskie do głosu
 • wynajem studia
 • muzyka- licencja
 • grafik/rysownik
 • animacje do spotów
 • prawa autorskie
 • montaż obrazu i dźwięku
 • postprodukcja dźwięku

Spoty mają za zadanie w nieszablonowy sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem oraz możliwości uzyskania dopłat do termomodernizacji domu, wymiany źródła ogrzewania. Bohaterami spotów będą Smogowicze- ich postać oparta jest na motywie nosacza sundajskiego, zwanego też „Małpą Polakiem”.

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie,

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja całego zamówienia w terminie od 31.12.2019r.

IV.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

• Cena (70%),

• Doświadczenie (30%)

2. Kryterium cena – 70% będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Liczba punktów w tym kryterium (Kc) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

         Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach nie odrzuconych

Kc =  _______________________________________________________     x 70 pkt

                                   Cena brutto badanej oferty 

3. Kryterium doświadczenie - 30% (Kd) będzie oceniane w oparciu o dołączone do oferty opis portfolio, przy czym każdy z członków Komisji może przyznać od 1 (minimum) do 30 punktów (maksimum). Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej projektu, w ramach której oceniane będą obszary takie jak:

1) preprodukcja (od 1 do 10 pkt.),

2) produkcja (od 1 do 10 pkt.),

3) postprodukcja - (od 1 do 10 pkt.).

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana danej ofercie przez wszystkich członków Komisji oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, tj. suma punktów przyznana przez każdego członka Komisji. Liczba punktów w tym kryterium (Kd) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

                        Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kd =___________________________________________ x 30 pkt

           Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

4. Oceny będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: W = Kc + Kd. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww. kryteriach.

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczony jest oferent , który:

·        Dysponuje potencjałem technicznych niezbędnym do wykonania zamówienia;

·        Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

·        Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia,

VI.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wraz z określeniem oferowanych cen. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacje przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów. Wraz z ofertą należy dostarczyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan/ Pani Elżbieta Górnik adres email: kontakt@polskaziemia.pl

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

VII.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2019r. do godz.12.00.

Ważność oferty cenowej 30 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty

 

VIII.SPOSÓB WYBORU OFERTY

a)  Dnia 13.10.2019 roku Zamawiający przeprowadzi  analizę złożonych ofert. W tym czasie Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

b)  Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi 15.10.2019 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o wyborze jego oferty.

c)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.

d)     Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX.INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana droga elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której moa w art.3  ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2019-12-31