Wykonanie strony internetowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 05.12.2020 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja POLSKA ZIEMIA

ADRES: ul. Kolejowa 45 lok. 135; 01-210 Warszawa

KRS 0000500475; NIP 525-25-81-967; REGON 147134206

Dane kontaktowe:

tel. + 48 795-707-700

email: kontakt@polskaziemia.pl

adres strony: www.polskaziemia.pl

II. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Strona  internetowa.

 1. Rodzaj zamówienia : usługa.

 1. Opis przedmiotu zamówienia : Zamówienie jest realizowane w związku z kampanią „Nie przelewaj”.

Przedsięwzcięcie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przedmiot dotyczy napisania strony www z 4 głównymi zakładkami menu, 4 sekcjami zawierającymi:

 • materiały eksperckie;

 • słuchowiska;

 • spoty;

 • Produkcja filmowa

Wraz z zaprojektowaniem i wdrożeniem panelu administracyjnego służącego do zarządzania powyższymi sekcjami. 

Podpięcie całej strony na serwerze wskazanymi przez Zleceniodawcę.

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja całego zamówienia w terminie od 15.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

IV. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena (70%),

 • Doświadczenie (30%)

2. Kryterium cena - 70 %będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Liczba punktów w tym kryterium (Kc) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach nie odrzuconych 

Kc = x 70 pkt.

Cena brutto badanej oferty.

 

3. Kryterium doświadczenie - 30 % (Kd) będzie oceniane w oparciu o dołączony do oferty opis portfolio.

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana danej ofercie przez wszystkich członków Komisji oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, tj. Suma punktów przyznana przez każdego członka Komisji. Liczba punktów w tym kryterium (Kd) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kd = 30 pkt.

Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

4. Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

5. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg. następującego wzoru:

W = Kc + Kd

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczony jest oferent, który:

 • Dysponuje potencjałem technicznych niezbędnym do wykonania zamówienia;

 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia;

 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wraz z określeniem oferowanych cen. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów. Wraz z ofertą należy dostarczyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan/Pani Klaudia Gołąbek , adres email: kontakt@polskaziemia.pl

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

VII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2020 r.
Ważność oferty cenowej 30 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty.

VIII. SPOSÓB WYBORU OFERTY

 1. Dnia 12.12.2020 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

 2. Wybór i ogłoszenie Zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi 14.12.2020 r.

Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o wyborze jego oferty.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzania i bez podania przyczyn.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 - 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystej, o której mów w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2020-12-31