Wykonanie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 30.09.2019r.

I.ZAMAWIAJĄCY

Fundacja POLSKA ZIEMIA

ADRES: uL. Kolejowa 45 lok.135; 01-210 Warszawa

KRS 0000500475; NIP 525-25-81-967; REGON 147134206

Dane kontaktowe:

Tel: +48 795-707-700

e-mail: kontakt@polskaziemia.pl

adres strony: www.polskaziemia.pl

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Portal internetowy

2.     Rodzaj zamówienia: usługa

3.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie jest realizowane w związku z kampanią informacyjno- edukacyjną      „ Poślij smoga do pieca”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiot dotyczy portalu internetowego PHP na podstawie Framework Laravel z panelem administracyjnym, który będzie uwzględniał i zawierał:

·   Ankietę wyświetlającą wyniki na podstawie udzielonych przez respondentów odpowiedzi ( stworzenie bazy danych do gromadzenia wyników wypełnionej ankiety);

·        Interaktywną mapę ( stworzenie bazy danych informacji z całej Polski posegregowanej na regiony);

·        Formularz zgłoszeniowy na stronie portalu i w panelu administracyjnym ( stworzenie bazy danych zgłoszeń ora panelu zarządzania z przesłanymi zgłoszeniami);

·        System newsletter dla zarejestrowanych użytkowników;

·        System kontaktowy z doradcą połączony z bazą danych portalu i możliwością odpowiadania na pytania zainteresowanych poprzez portal (wszystkie pytania i odpowiedzi zapisywane w bazie danych);

·    Zakładkę prezentującą materiały użyteczne dla potencjalnych użytkowników zawierającą : filmy, ulotki, broszury, informacje itp. ( możliwość wydzielenia niektórych informacji z dostępem tylko zainteresowanych użytkowników);

·        Utworzenie kompatybilnej wersji mobilnej w/w portalu.

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie, Wykonawca może złożyć
     tylko jedną ofertę.

 

III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja całego zamówienia w terminie od 31.12.2019r.

 IV.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

• Cena (70%),

• Doświadczenie (30%)

 2. Kryterium cena – 70% będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Liczba punktów w tym kryterium (Kc) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

         Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach nie odrzuconych

Kc =                                                                                                                                 x 70 pkt

                                   Cena brutto badanej oferty 

 3.Kryterium doświadczenie - 30% (Kd) będzie oceniane w oparciu o dołączone do oferty opis portfolio.

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana danej ofercie przez wszystkich członków Komisji oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, tj. suma punktów przyznana przez każdego członka Komisji. Liczba punktów w tym kryterium (Kd) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

                        Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kd =                                                                                                                  x 30 pkt

           Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

                        

4. Oceny będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

5. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: W = Kc + Kd.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww. kryteriach.

 V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczony jest oferent , który:

·        Dysponuje potencjałem technicznych niezbędnym do wykonania zamówienia;

·        Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

·        Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia, 

VI.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wraz z określeniem oferowanych cen. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacje przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów. Wraz z ofertą należy dostarczyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan/ Pani Elżbieta Górnik adres email: kontakt@polskaziemia.pl

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

VII.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2019r. do godz.12.00.

Ważność oferty cenowej 30 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty

 

VIII.SPOSÓB WYBORU OFERTY

a)     Dnia 20.10.2019 roku Zamawiający przeprowadzi  analizę złożonych ofert. W tym czasie Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

b)     Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi 25.10.2019 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o wyborze jego oferty.

c)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.

d)     Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX.INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana droga elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której moa w art.3  ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2019-12-31