Realizacja słuchowisk

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 15.07.2021r.

I.ZAMAWIAJĄCY

Fundacja POLSKA ZIEMIA

ADRES: uL. Kolejowa 45 lok.135; 01-210 Warszawa

KRS 0000500475; NIP 525-25-81-967; REGON 147134206

Dane kontaktowe:

Tel: +48 795-707-700

e-mail: kontakt@polskaziemia.pl

adres strony: www.polskaziemia.pl

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Realizacja dziesięciu słuchowisk format radiowo- uniwersalny dla najmłodszych o tematyce ekologicznej. Czas trwania słuchowiska 7 min. -10 min.

 1. Rodzaj zamówienia: usługa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie jest realizowane w związku z kampanią informacyjno- edukacyjną „ Nie przelewaj”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków

 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiot dotyczy realizacji dziesięciu słuchowisk o długości 7min.-10min/ każdy.

 

Zamówienie powinno zawierać:

 • Preprodukcję

 • Produkcję

 • Postprodukcję

Celem słuchowisk jest dotarcie do najmłodszego grona odbiorców z tematyką czym jest energia odnawialna pochodząca z wody, dlaczego ważne jest oszczędzanie wody, dlaczego rzeki są ważne dla ludzi, jak działają oczyszczalnie, zanieczyszczenia wody, zrównoważone działania w przestrzeni potrzeby człowieka, a przyrody. Chcemy kształtować ich świadomość w zakresie ekologii już od najmłodszych lat.

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie, Wykonawca może złożyć
tylko jedną
ofertę.

 

III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja całego zamówienia w terminie od 01.10.2021r. - 31.10.2022r.

 

IV.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena (70%),

Doświadczenie (30%)

2. Kryterium cena – 70% będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium (Kc) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach nie odrzuconych

Kc = x 70 pkt

Cena brutto badanej oferty

3.Kryterium doświadczenie - 30% (Kd) będzie oceniane w oparciu o dołączone do oferty opis portfolio, przy czym każdy z członków Komisji może przyznać od 1 (minimum) do 30 punktów (maksimum). Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej projektu.

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana danej ofercie przez wszystkich członków Komisji oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, tj. suma punktów przyznana przez każdego członka Komisji. Liczba punktów w tym kryterium (Kd) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kd = x 30 pkt

Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

 

4. Oceny będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: W = Kc + Kd.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww. kryteriach.

 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczony jest oferent , który:

 • Dysponuje potencjałem technicznych niezbędnym do wykonania zamówienia;

 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia,

VI.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na druku FORMULARZ OFERTOWY w języku polskim, w formie pisemnej wraz z określeniem oferowanych cen. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacje przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan/ Pani Klaudia Gołąbek adres email: kontakt@polskaziemia.pl

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

 

VII.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2021r. do godz.12.00.

Ofertę należy złożyć przesyłając na adres email: kontakt@polskaziemia.pl bądź osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kolejowa 45/135, 01-210 Warszawa.

Ważność oferty cenowej 30 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty

 

VIII.SPOSÓB WYBORU OFERTY

 1. Dnia 15.09.2021 roku Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

 2. Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi 23.09.2021 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o wyborze jego oferty.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX.INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana droga elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

2021-08-31